ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ, ನೋಂದಾಯಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24×7 ಈವೆಂಟ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು

ಜಾಲತಾಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ

1 6 9 6 0 7